sɏłᵽħ føssɨł

4 606 Share
Description:

føssɨłs ɨn ŧħɇ ɍøŧ
ŧħɇ ȼøɍɇ Ⱥnđ ŧħɇ ȼɍᵾsŧ Ⱥnđ ŧħɇ ǥᵾnꝁ
ɇȺɍŧħ ƀᵾɍᵽs Ⱥnđ ɨŧ sᵾɍǥɇs Ⱥnđ słᵾmᵽs
sħɍɇđđɇđ łɨꝁɇ ŧħɇ ǥᵾms øf Ⱥ ŧɇɇŧħɇɍ
ᵽɨn ᵽɍɨȼꝁ słɨŧ ɨn ŧħɇ ɇŧħɇɍ
mȺŧŧɇɍ ƀᵾɍsŧs øᵾŧ łɨꝁɇ Ⱥ ǥɇɏsɇɍ
ƀᵾɍsŧ, ƀᵾɍsŧ, fɍȺǥɨłɇ søɨł
ɏøᵾ mɨǥħŧ słɨᵽ Ⱥnđ fȺłł ŧħɍøᵾǥħ ɇȺɍŧħ
fȺłł ŧħɍøᵾǥħ ɇȺɍŧħ


Additional Details:
  • 1440 x 2160 px, QuickTime (76.7 MB)
  • This is a signed and limited edition digital creation.
    What does this mean?

Comments

Trent
(owner)
2021/03/11

Outstanding!

REPLY
Jarid Scott
(creator)
2021/03/11

Thanks Trent!

REPLY
chinaski
2021/03/11

like it, nice work Jarid!

REPLY
Jarid Scott
(creator)
2021/03/11

thank you friend!

REPLY