Day 70: ŧħɇ ǥɍɇȺŧ đɇsŧɍøɏɇɍ (animate)

14 529 Share
Description:

ŧᵾɍn ɨŧ ᵾᵽ
łɨsŧɇn ŧø ŧħɇ sħɨŧ ŧħɇɏ ᵽᵾmᵽ ɨnŧø
ɏøᵾɍ ħɇȺđ
fɨłłɨnǥ ɏøᵾ wɨŧħ ȺᵽȺŧħɏ
ħøłđ ɏøᵾɍ ƀɍɇȺŧħ
wȺɨŧ ᵾnŧɨł ɏøᵾ ꝁnøw ŧħɇ ŧɨmɇ ɨs ɍɨǥħŧ
øn ŧɨmɇ
ŧħɇ ɇnđ ɨs nɇȺɍ

ɨ ħøᵽɇ ŧħɇɏ ȼȺnnøŧ sɇɇ
ŧħɇ łɨmɨŧłɇss ᵽøŧɇnŧɨȺł
łɨvɨnǥ ɨnsɨđɇ øf mɇ
ŧø mᵾɍđɇɍ ɇvɇɍɏŧħɨnǥ
ɨ ħøᵽɇ ŧħɇɏ ȼȺnnøŧ sɇɇ
ɨ Ⱥm ŧħɇ ǥɍɇȺŧ đɇsŧɍøɏɇɍ


Additional Details:
  • 2160 x 2160 px, QuickTime (115.8 MB)
  • This is a signed and limited edition digital creation.
    What does this mean?

Comments

Himanshu Arya
2021/06/26

That's amazing!

REPLY
Jarid Scott
(creator)
2021/06/26

Thank you!

REPLY
VΞRTIGO
2021/06/19

Awesome!

REPLY
Jarid Scott
(creator)
2021/06/19

Thanks!

REPLY
Gala Mirissa
2021/06/17

congrats, is awesome!

REPLY
Jarid Scott
(creator)
2021/06/17

thank you :)

REPLY

So happy for you Jarid. knomad is the man.

REPLY
Jarid Scott
(creator)
2021/06/18

Glad it found a home with you!

REPLY
knomad
(owner)
2021/06/17

Glad to own this one Jarid.

REPLY
Jarid Scott
(creator)
2021/06/17

Thank you! And, agreed, mad props to knomad!

REPLY
kotutohum
2021/06/16

Awesome!

REPLY
Jarid Scott
(creator)
2021/06/16

Thank you!

REPLY

excellent!

REPLY
Jarid Scott
(creator)
2021/06/14

Thank you!

REPLY