Day 28: sømɇwħȺŧ đȺmȺǥɇđ (animate)

Reserve Price: Ξ0.45 ($1,268.15)
16 598 Share
Description:

łɨȼꝁ Ⱥɍøᵾnđ đɨvɨnɇ đɇƀɍɨs
ŧȺsŧɇ ŧħɇ wɇȺłŧħ øf ħȺŧɇ ɨn mɇ
sħɇđđɨnǥ sꝁɨn, sᵾȼȼᵾmƀ đɇfɇȺŧ
ŧħɨs mȺȼħɨnɇ ɨs øƀsøłɇŧɇ

mȺđɇ ŧħɇ ȼħøɨȼɇ ŧø ǥø ȺwȺɏ
đɍɨnꝁ ŧħɇ føᵾnŧȺɨn øf đɇȼȺɏ
ŧɇȺɍ Ⱥ ħøłɇ ɇxꝗᵾɨsɨŧɇ ɍɇđ
fᵾȼꝁ ŧħɇ ɍɇsŧ Ⱥnđ sŧȺƀ ɨŧ đɇȺđ


Additional Details:
  • 1728 x 2160 px, QuickTime (92.3 MB)
  • This is a signed and limited edition digital creation.
    What does this mean?
  • You're purchasing the full non-commercial rights to this creation. Learn more.
  • All sales are final.

Comments

Patric Ortmann
2021/07/12

Thats dark man

REPLY
Jarid Scott
(creator)
2021/07/12

🤘😈

REPLY
Josh Wright
2021/07/05

Dark and creepy, poetry and truthful. Those are the words I would use to describe this piece. It’s great!

REPLY
Jarid Scott
(creator)
2021/07/06

Thank you so much josh!

REPLY
Gala Mirissa
2021/07/05

Dope!

REPLY
Jarid Scott
(creator)
2021/07/05

Thank you friend! 🙏

REPLY
Madolf D
2021/07/04

Love the vibes Jarid😍🔥👌

REPLY
Jarid Scott
(creator)
2021/07/05

Thanks dude!

REPLY
Mehdi Borousan
2021/06/22

Great job! Love it!

REPLY
Jarid Scott
(creator)
2021/06/22

Thank you!

REPLY
Oguz Dogru
2021/05/29

Love it so much!!!!

REPLY
Jarid Scott
(creator)
2021/05/30

Thanks dude!

REPLY
Shivansh Rawat
2021/05/17

Lovely piece 👌

REPLY
Jarid Scott
(creator)
2021/05/17

Thank you!

REPLY
hairofmedusa
2021/05/16

Hello my dear friend, I see that you have made a stunning work again. and I appreciate you. I wish you a wonderful day

REPLY
Jarid Scott
(creator)
2021/05/16

Thank you so much for always commenting on liking my work, you are a true art friend!

REPLY
Reserve Price: Ξ0.45 ($1,268.15)