Day 1: ŧħɇ ǥɍɇȺŧ ƀɇłøw (animate)

Buy Now

$350.00

( 2 remaining )
56 8246 Share
Description:

øȼɇȺn ᵽᵾłłs mɇ ȼłøsɇ
Ⱥnđ wħɨsᵽɇɍs ɨn mɏ ɇȺɍ
ŧħɇ đɇsŧɨnɏ Ɨ'vɇ ȼħøsɇ
Ⱥłł ƀɇȼømɨnǥ ȼłɇȺɍ
ŧħɇ ȼᵾɍɍɇnŧs ħȺvɇ ŧħɇɨɍ sȺɏ
ŧħɇ ŧɨmɇ ɨs đɍȺwɨnǥ nɇȺɍ
wȺsħɇs mɇ ȺwȺɏ
mȺꝁɇs mɇ đɨsȺᵽᵽɇȺɍ

Ⱥnđ Ɨ đɇsȼɇnđ fɍøm ǥɍȺȼɇ
ɨn Ⱥɍms øf ᵾnđɇɍŧøw
ɨ wɨłł ŧȺꝁɇ mɏ ᵽłȺȼɇ
ɨn ŧħɇ ǥɍɇȺŧ ƀɇłøw


Additional Details:
  • 2160 x 2688 px, QuickTime (143.3 MB)
  • This is a signed and limited edition digital creation.
    What does this mean?
  • You're purchasing the full non-commercial rights to this creation. Learn more.
  • All sales are final.

Comments

CrystallReborn
2022/09/09

awesome !!!

REPLY
jrdsctt
(creator)
2022/09/09

THank you!

REPLY
Mr. Longshanks
2022/08/25

My mind after looking at your art for several minutes is in the great below too 🔥🔥
So stunning!

REPLY
jrdsctt
(creator)
2022/08/25

Thank you so much!

REPLY
Sepicaso
2022/08/10

this is so dope how do u create it ?

REPLY
jrdsctt
(creator)
2022/08/23

Thank you very much! The static image was created with a pixelsorting script called "ASDF Pixelsorter" being run through a program called "Processing". I also edited and recolored it in Photoshop. The animation was then added afterwards using an app called 'Motionleap".

REPLY
dynamodoh
2021/11/18

awesome!!

REPLY
jrdsctt
(creator)
2022/08/23

thank you!

REPLY
Diana Coatu
2021/09/26

Excellent !!!😍

REPLY
jrdsctt
(creator)
2021/09/26

Thank you!

REPLY
Shivam Kala
2021/09/22

😍😍😍

REPLY
jrdsctt
(creator)
2021/09/23

Thank you!

REPLY
Isidora Axis
2021/09/21

amazing style

REPLY
jrdsctt
(creator)
2021/09/21

Thank you!

REPLY
Majid Hojati
2021/08/17

good job
excellent

REPLY
jrdsctt
(creator)
2021/08/17

Thanks ! 😊

REPLY
Madolf D
2021/08/14

Relaxing bro😇🤟

REPLY
jrdsctt
(creator)
2021/08/14

🤙🤙🤙🤙🤙

REPLY
Max
2021/08/10

amazing ❤️

REPLY
jrdsctt
(creator)
2021/08/10

Thank you!

REPLY
Tawhid hasan
2021/08/09

Looks very cool

REPLY
jrdsctt
(creator)
2021/08/09

thank you 😊

REPLY
Tawhid hasan
2021/08/09

Looks very cool

REPLY
Diana Coatu
2021/08/09

Mesmerizing !

REPLY
jrdsctt
(creator)
2021/08/09

Thanks!

REPLY
Robert Hruska
2021/08/09

Love this style Jarid. 🤙 Congratulations amazing collection!👑

REPLY
jrdsctt
(creator)
2021/08/09

Thank you so much!

REPLY
Andreas Lilja
2021/08/08

Hypnotic 👏😊

REPLY
jrdsctt
(creator)
2021/08/08

🤙🤙🤙🤙🤙

REPLY
Peyman Naderi
2021/08/08

So creative!

REPLY
jrdsctt
(creator)
2021/08/08

Thank you so much :)

REPLY
thor
2021/08/08

Excellent!

REPLY
jrdsctt
(creator)
2021/08/08

Thank you!

REPLY
Znoischt
2021/07/03

It's very atmospheric. I'm cold and calm when I looking this.
Right glitch dose I think

REPLY
jrdsctt
(creator)
2021/07/03

Thank you so much 😊

REPLY
hairofmedusa
2021/06/30

wow cool !

REPLY
jrdsctt
(creator)
2021/06/30

Thanks!

REPLY
Laura Alonso
2021/06/22

so awesome!

REPLY
jrdsctt
(creator)
2021/06/22

Thanks 🙏 !

REPLY
Baku
2021/06/20

Nice !!

REPLY
jrdsctt
(creator)
2021/06/20

Thank you!

REPLY
ZACH MURRAY
2021/06/18

Love how this figure is wrapped in glitched material

REPLY
jrdsctt
(creator)
2021/06/19

Thank you!

REPLY
hairofmedusa
2021/06/16

upp

REPLY
jrdsctt
(creator)
2021/06/16

:D

REPLY

awesome !

REPLY
jrdsctt
(creator)
2021/06/15

Thank you so much 😊

REPLY
Shivansh Rawat
2021/06/10

So lovely motion

REPLY
jrdsctt
(creator)
2021/06/10

Thanks dude!

REPLY
hairofmedusa
2021/06/09

very cool Jarid ! congrats

REPLY
jrdsctt
(creator)
2021/06/09

Thank you friend!

REPLY

love love love

REPLY
jrdsctt
(creator)
2021/06/09

no u no u no u uwu

REPLY

love this one

REPLY
jrdsctt
(creator)
2021/06/08

Thank you friend!

REPLY
Buy Now

$350.00

( 2 remaining )