Day 26: ħȺᵽᵽɨnɇss ɨn słȺvɇɍɏ

12 55 Share
Description:

đøn'ŧ øᵽɇn ɏøᵾɍ ɇɏɇs, ɏøᵾ wøn'ŧ łɨꝁɇ wħȺŧ ɏøᵾ sɇɇ
ŧħɇ đɇvɨłs øf ŧɍᵾŧħ sŧɇȺł ŧħɇ søᵾłs øf ŧħɇ fɍɇɇ
đøn'ŧ øᵽɇn ɏøᵾɍ ɇɏɇs, ŧȺꝁɇ ɨŧ fɍøm
mɇ Ɨ ħȺvɇ føᵾnđ, ɏøᵾ ȼȺn fɨnđ ħȺᵽᵽɨnɇss ɨn słȺvɇɍɏ


Additional Details:
  • 4000 x 6511 px, PNG (61.9 MB)
  • This is a signed and limited edition digital creation.
    What does this mean?

Comments

Kay Pike
2021/05/05

Looks like a bodypaint :)

REPLY
Jarid Scott
(creator)
2021/05/05

Hahaha it does!

REPLY
Ivan Sokol
2021/05/02

This too makes me feel confused and weird inside.. and sometimes thats nice

REPLY
Jarid Scott
(creator)
2021/05/02

Haha, well, you are welcome then?

REPLY
Kenny Flaten
2021/05/01

yesssss

REPLY
Jarid Scott
(creator)
2021/05/01

thanks bro!

REPLY
Madolf D
2021/05/01

Cool one bro🤘

REPLY
Jarid Scott
(creator)
2021/05/01

thanks homie 😊

REPLY
Mikko Lyytinen
2021/05/01

Bold piece, very cool

REPLY
Jarid Scott
(creator)
2021/05/01

Thank you very much :)

REPLY
Oguz Dogru
2021/05/01

Love it!!

REPLY
Jarid Scott
(creator)
2021/05/01

thanks dude!

REPLY